Tjenestevilkår for Workplace


DU GARANTERER OG ERKLÆRER, AT DU INDGÅR DISSE VILKÅR FOR WORKPLACE ONLINE PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, OG AT DU HAR FULD BEMYNDIGELSE TIL AT BINDE EN SÅDAN ENHED TIL DENNE AFTALE. KOMMENDE HENVISNINGER TIL "DU", "DIG", "DIT", "DIN", "DINE" ELLER "KUNDE" ER TIL EN SÅDAN ENHED.
Hvis den adresse, du angiver i dine Workplace-kontoindstillinger eller på anden måde giver os skriftligt, er i USA eller Canada, er denne aftale en aftale mellem dig og Meta Platforms, Inc. I modsat fald er denne aftale en aftale mellem dig og Meta Platforms Ireland Ltd. Henvisninger til "Meta", "os", "vi", eller "vores" betyder enten Meta Platforms, Inc. or Meta Platforms Ireland Ltd., alt efter hvilket selskab du har aftalen med.
Følgende vilkår gælder for din brug af Workplace.
Definerede termer i afsnit 13 (Definitioner) og andre defineres kontekstuelt i denne aftale.
 1. Brug af Workplace
  1. Dine brugsrettigheder. Så længe aftalen er gældende, har du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret, der ikke kan underlicenseres, til at opnå adgang til og bruge Workplace i overensstemmelse med denne aftale. Brugen af Workplace er begrænset til brugere (herunder, hvor relevant, dem fra associerede selskaber), som du aktiverer konti for, og du er ansvarlig for alle brugere og deres overholdelse af denne aftale samt deres adgang til og brug af Workplace. Det tydeliggøres derfor, at Workplace leveres som en tjeneste til dig og ikke til de enkelte brugere. Du accepterer, at Workplaces funktioner og funktionalitet kan variere og eventuelt kan ændres med tiden.
  2. Konti. Din registrering og dine administratorkontooplysninger skal være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Brugerkonti er til enkeltbrugere og kan ikke deles eller overføres. Du skal altid holde din loginoplysninger fortrolige, og du accepterer at underrette Meta omgående, hvis du opdager en uautoriseret brug af dine konti eller loginoplysninger.
  3. Begrænsninger. Du må ikke (og må ikke tillade andre at): (a) bruge Workplace på vegne af nogen tredjepart eller leje, udleje, give adgang til eller underlicensere Workplace til nogen tredjepart, undtagen brugere, som tilladt heri, (b) foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden vis forsøge at opnå kildekoden til Workplace undtagen i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov (og i så fald kun efter forudgående meddelelse til Meta), (c) kopiere, ændre eller oprette afledte værker af Workplace, (d) fjerne, ændre eller skjule nogen ophavsretlige meddelelser eller andre meddelelser, som findes i Workplace, eller (e) offentligt sprede tekniske oplysninger om Workplaces ydeevne.
  4. Indholdsmoderering. Vi kan fjerne, blokere eller begrænse indhold, der overtræder denne aftale. Hvis brugere bryder denne aftale, kan vi derudover i visse tilfælde begrænse eller deaktivere en brugers konto. Du kan læse mere om, hvordan Meta modererer indhold på Workplace, i politikken om acceptabel brug.
  5. Opsætning. Under opsætningen af din Workplace-forekomst skal du udpege en eller flere brugere som systemadministratorer for dit Workplace-fællesskab, som vil være ansvarlig for administrationen af din Workplace-forekomst. Du skal sørge for, at du altid har mindst én aktiv systemadministrator af din Workplace-forekomst.
  6. API for Workplace. Så længe aftalen er gældende, kan Meta gøre et eller flere API'er for Workplace tilgængelige for dig, så du kan udvikle og bruge tjenester og applikationer, der supplerer din brug af Workplace. Enhver brug, som du eller dine brugere gør af API for Workplace, eller som nogen tredjepart gør på dine vegne, er underlagt de gældende bestemmelser i vilkårene for Workplace-platformen, der aktuelt er tilgængelige på workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, og som til enhver tid kan ændres af Meta ("vilkårene for Workplace-platformen").
  7. Support. Vi yder Workplace-support til dig via fanen med direkte support, som du finder på Workplace-administratorpanelet ("Direkte supportkanal"). Du kan indsende en supportanmodning for at få svar på et spørgsmål eller rapportere et problem angående Workplace ved at oprette en sag gennem kanalen Direkte support ("supportsag"). Vi giver dig et indledende svar på hver supportsag inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvor du modtager en bekræftelse via e-mail af, at supportsagen er blevet oprettet korrekt gennem kanalen Direkte support.
 2. Dine data og forpligtelser
  1. Dine data. I henhold til denne aftale gælder følgende:
   1. Du bevarer alle rettigheder (herunder immaterielle rettigheder) til dine data.
   2. Så længe aftalen er gældende, giver du Meta ikke-eksklusiv, global, royalty-fri, fuldt betalt ret til udelukkende at bruge dine data til at levere Workplace (og relateret support) til dig, i henhold til denne aftale.
   3. Du anerkender, at Meta er databehandleren, og at du er dataansvarlig for dine data, og ved at indgå denne aftale, instruerer du Meta i at behandle dine data på dine vegne, kun til de formål, der er specificeret i (og i overensstemmelse med) denne aftale (herunder tillægget om databehandling).
  2. Dine forpligtelser. Du accepterer (a) at du er eneansvarlig for dine datas nøjagtighed og indhold, (b) at indhente alle lovpligtige nødvendige rettigheder og samtykker fra dine brugere og eventuelle relevante tredjeparter for at tillade indsamling og brug af dine data, som det er beskrevet i denne aftale, (c) at din brug af Workplace, inklusive dine data og brugen af dem i henhold hertil, ikke overtræder lovgivningen eller tredjeparters rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, retten til privatlivets fred eller personlighedsret. Hvis nogen af dine data indsendes eller bruges i strid med nærværende afsnit 2, accepterer du straks at fjerne dem fra Workplace. Du er eneansvarlig for enhver beslutning om at dele dine data med brugere eller nogen tredjeparter, og Meta er ikke ansvarlig for brug, åbning, ændring, distribution eller sletning af dine data af de personer, som du eller dine brugere stiller dataene til rådighed for.
  3. Forbudte data. Du accepterer, at du ikke indsender nogen oplysninger eller data, som overtræder vilkårene i denne aftale, til Workplace, som kræver beskyttelse og/eller kontrol af formidling i henhold til gældende love og/eller bestemmelser ("forbudte oplysninger"). Hvad angår sundhedsoplysninger anerkender du, at Meta ikke er en forretningspartner eller underleverandør (som disse termer defineres i den amerikanske databeskyttelseslov Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA")), og at Workplace ikke opfylder alle kravene i HIPAA. I henhold til denne aftale har Meta intet ansvar for forbudte oplysninger, uanset eventuelle modstridende oplysninger heri.
  4. Skadesløsholdelse. Du vil forsvare, skadesløsholde og friholde Meta (og associerede selskaber samt respektive direktører, ledere, medarbejdere, agenter og repræsentanter) for ansvar i forhold til alle krav (fra tredjeparter og/eller brugere), omkostninger, skader, erstatningsansvar og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dit brud eller påståede brud på nærværende afsnit 2 eller på anden vis i forbindelse med dine data, din politik eller din brug af Workplace på en måde, som er i strid med denne aftale. Meta kan deltage i forsvar og forlig omkring sådanne krav med egen rådgivning og for egen regning. Du må ikke indgå forlig om et krav uden Metas forudgående skriftlige samtykke, hvis forliget kræver, at Meta udfører nogen handling, afholder sig fra at udføre nogen handling eller erkender et ansvar.
  5. Backupper og sletning af data. Meta leverer ikke en arkiveringstjeneste, og du er eneansvarlig for at oprette backupper af dine data. Du kan til enhver tid slette dine data bestående af brugerindhold, så længe aftalen er gældende, via systemadministrator-funktionaliteten på Workplace.
  6. Aggregerede data. Under denne aftale kan vi også generere aggregerede statistiske og analytiske data, der er afledt af din brug af Workplace ("aggregerede data"), men sådanne aggregerede data vil ikke inkludere dine data eller nogen personoplysninger.
 3. Datasikkerhed
  1. Dine datas sikkerhed. Vi bruger passende tekniske, organisationsmæssige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger til at beskytte de data, som er i vores besiddelse, mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse, som beskrevet yderligere i tillægget om datasikkerhed.
  2. Lovmæssig videregivelse af data og anmodninger fra tredjepart. Du er generelt ansvarlig for at svare på anmodninger fra tredjeparter angående dine data, f.eks. fra tilsynsmyndigheder, brugere eller ​retshåndhævende myndigheder ("anmodninger fra tredjepart"), men du er indforstået med, at Meta, som svar på en anmodning fra tredjepart, kan videregive dine data for at overholde deres juridiske forpligtelser. Under sådanne omstændigheder vil vi, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen og ifølge vilkårene i anmodningen fra tredjepart, gøre en rimelig indsats for at (a) underrette dig om vores modtagelse af en anmodning fra tredjepart og bede tredjeparten om at kontakte dig og (b) imødekomme dine rimelige anmodninger i relation til din indsats for at modsætte dig en anmodning fra tredjepart for din egen regning. Du vil først forsøge selv at få fat på de oplysninger, der kræves for at kunne svare på anmodningen fra tredjepart, og du vil kun kontakte os, hvis du med rimelighed ikke selv kan få fat på sådanne oplysninger.
 4. Betaling
  1. Gebyrer. Du accepterer at betale Meta standardsatserne for Workplace (findes i øjeblikket her: https://www.workplace.com/pricing) for din brug af Workplace i henhold til enhver gratis prøveperiode som beskrevet i afsnit 4.f (Gratis prøveperiode), medmindre andet er aftalt i et underskrevet skriftligt dokument. Alle gebyrer ifølge denne aftale vil blive betalt i USD, medmindre andet er angivet i produktet, eller medmindre andet er aftalt i et underskrevet skriftligt dokument. Alle gebyrer skal betales fuldt ud i overensstemmelse med din betalingsmetode i henhold til afsnit 4.b. Eventuelle forsinkede betalinger vil være underlagt en serviceopkrævning på 1,5 % pr. måned af det forfaldne beløb eller op til det beløb, der maksimalt tillades ifølge lovgivningen, afhængigt af hvilket beløb der er mindst.
  2. Betalingsmetode. Når du indgår denne aftale, accepterer du at afregne gebyrer i en af to betalingskategorier: (i) betalingskortkunde (uanset om du betaler direkte eller via en tredjeparts betalingsplatform) eller (ii) fakturakunde efter Metas eget skøn. Betalingskortkunder kan (efter Metas eget skøn) blive fakturakunder (og omvendt) ud fra faktorer som f.eks. antallet af brugere og kreditværdighed, men Meta fastholder retten til når som helst at ændre klassificeringen af dig som betalingskortkunde eller fakturakunde.
   1. Betalingskortkunder. Betalingskortkunder bliver debiteret via et angivet betalingskort for deres brug af Workplace.
   2. Fakturakunder. Fakturakunder får en kreditlinje fra Meta og vil modtage fakturaer hver måned, medmindre andet aftales i et underskrevet skriftligt dokument. Hvis du kategoriseres som fakturakunde, betaler du alle forfaldne gebyrer i henhold til denne aftale i fulde, godkendte beløb som anvist af os senest 30 dage efter fakturadatoen.
   3. Du accepterer, at vi må indhente en rapport om din virksomhedskredit fra et kreditbureau ved accept af denne aftale eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter.
  3. Skatter og afgifter. Alle gebyrer er angivet eksklusive eventuelle gældende skatter og afgifter på varer og tjenester, moms, salgs- og brugsskat, tillægsskat og lignende skatter eller afgifter i henhold til gældende love, bortset fra skatter baseret på Metas indkomst. Du skal betale alle forfaldne beløb i henhold til denne aftale fuldt ud uden modregning, modkrav, fradrag eller tilbageholdelse. I tilfælde af, at en betaling, som du udfører i henhold til denne aftale, er underlagt fradrag eller tilbageholdelse, skal du indhente forudgående skriftlig godkendelse fra Meta og være ansvarlig for at foretage den pågældende betaling til de behørige skattemyndigheder, og du vil være økonomisk ansvarlig for renter, sanktioner, bøder eller lignende ansvar, der opstår som følge af ikke at betale sådanne skatter og afgifter rettidigt til den relevante myndighed. Du anerkender og accepterer, at du får adgang til og bruger Workplace på den adresse, du har angivet i dine Workplace-kontoindstillinger eller på anden vis oplyst til os skriftligt, og at vi debiterer dig gældende skatter og afgifter på lokationen for en sådan adresse. I tilfælde af en skatterevision eller skattetvist med relevante skattemyndigheder som følge af denne aftale, eller hvis der er lovmæssige eller regulatoriske ændringer, som påvirker parternes skatteforpligtelser, er parterne enige om at samarbejde og gøre en rimelig indsats for at afslutte sagen med minimale negative skattemæssige konsekvenser. Hvis en relevant skattemyndighed f.eks. hævder, at Meta skulle have debiteret dig for gældende skatter og afgifter, og du har betalt sådanne skatter og afgifter direkte til skattemyndigheden, accepterer du at give os bevis for, at sådanne skatter og afgifter er blevet betalt (i overensstemmelse med de af skattemyndighedens stillede krav) inden for tredive (30) dage efter Metas skriftlige anmodning herom. Du accepterer at skadesløsholde os mod enhver underbetaling eller manglende betaling af eventuelle skatter og afgifter, der ikke specifikt er udelukket i denne aftale, herunder eventuelle bøde og renter.
  4. Suspension. Hvis du ikke betaler nogen gebyrer inden forfaldsdatoen, kan vi ophæve hele eller en del af Workplace-tjenesterne (herunder adgang til betalingstjenester), indtil betalingen er sket fyldestgørende, uden at dette påvirker vores øvrige rettigheder i henhold til nærværende Aftale.
  5. Fri adgang til Workplace for Good. Desuagtet afsnit 4.a, hvis du ansøger om gratis adgang til Workplace for Good-programmet, og Meta bestemmer, at du er berettiget i overensstemmelse med Metas politikker (i øjeblikket henvist til på https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), vil vi fremover levere Workplace til dig gratis i overensstemmelse med sådanne politikker. Hvis en ændring af vores politikker medfører, at du ikke længere er berettiget til gratis adgang, vil Meta give dig tre (3) måneders varsel om dette, og efter dette varsel vil afsnit 4.a være gældende.
  6. Gratis prøveperiode. Meta kan efter eget skøn tilbyde dig en gratis prøveperiode på Workplace i en fast periode, hvis varighed alene bestemmes af Meta og kommunikeres til dig via administratorpanelet i din Workplace-forekomst. Ved afslutningen af en sådan gratis prøveperiode vil afsnit 4.a (Gebyrer) være gældende.
 5. Fortrolighed
  1. Forpligtelser. Hver part accepterer, at alle forretningsrelaterede, tekniske og finansielle oplysninger, den får (som "modtagende part") fra den videregivende part i forbindelse med denne aftale ("videregivende part"), udgør den videregivende parts fortrolige ejendom ("fortrolige oplysninger"), såfremt oplysningerne anses for enten at være fortrolige eller ophavsretlige på videregivelsestidspunktet, eller den modtagende part med rimelighed burde være bekendt med de videregivne oplysningers fortrolige eller beskyttede karakter samt de omstændigheder, der omgiver videregivelsen. Medmindre det er udtrykkeligt godkendt heri, skal den modtagende part: (1) bevare fortroligheden og ikke videregive nogen fortrolige oplysninger til tredjeparter samt (2) undlade at bruge fortrolige oplysninger til nogen andre formål end at opfylde sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i henhold til nærværende aftale. Den modtagende part må videregive fortrolige oplysninger til sine medarbejdere, agenter, leverandører og andre repræsentanter, som legitimt har behov for at kende til dem (inklusive, for Meta, de associerede selskaber og underleverandører, der henvises til i afsnit 12.j), såfremt de er bundet til fortrolighedskrav, der i lige så høj grad beskytter den videregivende parts fortrolige oplysninger, som angivet i nærværende afsnit 5, og såfremt den modtagende part forbliver ansvarlig for en sådan persons overholdelse af vilkårene i nærværende afsnit 5.
  2. Undtagelser. Den modtagende parts forpligtelser i forhold til fortrolighed finder ikke anvendelse på oplysninger, som den modtagende part kan dokumentere (a) retmæssigt var i partens besiddelse eller kendt inden modtagelse af de fortrolige oplysninger, (b) er eller er blevet offentligt kendt, uden at den modtagende part har begået nogen fejl, (c) retmæssigt blev modtaget af parten fra en tredjepart uden brud på nogen fortrolighedsforpligtelser, eller (d) uafhængigt er udviklet af medarbejdere hos den modtagende part, som ikke havde adgang til sådanne oplysninger. Den modtagende part kan videregive oplysninger, i det omfang det er påkrævet ifølge lovgivning eller retskendelse, såfremt (medmindre det er forbud ifølge lovgivning) den modtagende part underretter den videregivende part på forhånd og samarbejder i indsatsen for at behandle oplysningerne fortroligt.
  3. Påbud. Den modtagende part anerkender, at brugen eller videregivelsen af fortrolige oplysninger i modstrid mod dette afsnit 5 kan medføre betydelig skade, for hvilke ødelæggelserne alene ikke vil være tilstrækkelig afhjælpning, og ved en sådan trussel om eller faktisk brug eller videregivelse af oplysninger af den modtagende part vil den videregivende part derfor være berettiget til at søge rimelig lempelse foruden øvrige afhjælpning, som loven måtte omfatte.
 6. Immaterielle rettigheder
  1. Meta-ejerskab. Dette er en aftale om adgang til og brug af Workplace. Der gives ingen ejendomsret til kunden. Meta og dennes licensgivere beholder alle rettigheder (herunder immaterielle rettigheder) i og til Workplace, aggregerede data og alle relaterede og underliggende teknologier samt eventuelle afledte værker, ændringer eller forbedringer af noget af det tidligere skabte af eller på vegne af Meta, herunder baseret på din feedback (defineret nedenfor). Du gives ingen rettigheder med undtagelse af dem, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale.
  2. Feedback. Hvis du indsender kommentarer, spørgsmål, forslag, brugscases eller anden feedback relateret til din brug af Workplace, API for Workplace eller vores øvrige produkter eller tjenester ("feedback"), kan vi frit bruge eller udnytte en sådan feedback i forbindelse med vores produkter eller tjenester eller vores associerede selskabers produkter eller tjenester uden forpligtelser over for dig eller kompensation til dig.
 7. Ansvarsfraskrivelse
  META FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER OG ERKLÆRINGER AF NOGEN ART, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE. VI GARANTERER IKKE, AT WORKPLACE VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT. VI KAN TILLADE TREDJEPARTER AT UDVIKKE OG TILGÆNGELIGGØRE TJENESTER OG APPLIKATIONER, DER SUPPLERER DIN BRUG AF WORKPLACE, ELLER VI KAN TILLADE, AT WORKPLACE PÅ ANDEN VIS INTEGRERES MED ANDRE TJENESTER OG APPLIKATIONER. META ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TJENESTER ELLER APPLIKATIONER, SOM DU MÅTTE VÆLGE AT BRUGE I FORBINDELSE MED WORKPLACE. DIN BRUG AF SÅDANNE TJENESTER ELLER APPLIKATIONER ER UNDERLAGT SEPARATE VILKÅR OG POLITIKKER, OG DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ENHVER BRUG ER PÅ EGET ANSVAR.
 8. Ansvarsbegrænsning
  1. UNDTAGEN EKSKLUDEREDE KRAV (DEFINERET NEDENFOR):
   1. INGEN AF PARTERNE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB AF BRUGEN, MISTEDE ELLER UNØJAGTIGE DATA, FORRETNINGSAFBRYDELSE, OMKOSTNINGERNE VED FORSINKELSE ELLER NOGEN INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN TYPE (HERUNDER TABT FORTJENESTE), UAGTET FORMEN AF HANDLING, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN VIS, SELVOM DE PÅ FORHÅND VAR INFORMEREDE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG
   2. INGEN AF PARTNERNES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEN ANDEN VIL OVERSTIGE DET FAKTISKE BETALTE BELØB ELLER DET BELØB, DER SKAL BETALES AF KUNDEN TIL META, I LØBET AF DE FORUDGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, ELLER, HVIS INGEN GEBYRER ER BETALT ELLER SKAL BETALES I LØBET AF EN SÅDAN PERIODE, TI TUSIND DOLLARS (10.000 USD)
  2. I forbindelse med formålene med nærværende afsnit 8, betyder "ekskluderede krav" følgende: (a) kundeansvar som følge af afsnit 2 (Dine data og forpligtelser) og (b) en parts brud på sine forpligtelser i afsnit 5 (Fortrolighed) men eksklusive krav, der er relateret til dine data.
  3. Begrænsningerne i dette afsnit 8 vil forblive gyldige og stadig gælde, selvom eventuel begrænset afhjælpning, der er specificeret i denne aftale, fastslås til ikke at have opfyldt dens grundlæggende formål, og partnerne accepterer, at ingen part begrænser eller udelukker sit ansvar for noget, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til lovgivningen. Du anerkender og accepterer, at vores levering af Workplace er baseret på den forudsætning, at vores ansvar er begrænset som angivet i nærværende aftale.
 9. Periode og ophør
  1. Periode. Denne aftale træder i kraft på den dato, hvorpå din første gang opnår adgang til din Workplace-forekomst, og fortsætter, indtil den afsluttes, som tilladt heri ("perioden").
  2. Ophør efter ønske. Uden at påvirke nogen rettigheder til at bringe aftalen til ophør, som du måtte have i henhold til tillægget om databehandling, kan du til enhver tid og uden årsag eller af en hvilken som helst årsag bringe nærværende aftale til ophør med tredive (30) dages varsel til Meta, ved at din administrator vælger at slette din Workplace-forekomst i produktet. Meta kan også til enhver tid og uden årsag eller af en hvilken som helst årsag bringe nærværende aftale til ophør med tredive (30) dages varsel til dig.
  3. Ophør og ophævelse fra Metas side. Meta forbeholder sig retten til at bringe denne aftale til ophør med rimelig varsel til dig eller omgående ophæve din adgang til Workplace, hvis du bryder denne aftale eller hvis vi mener, at en sådan handling er nødvendig for at forhindre skade mod Workplaces sikkerhed, stabilitet, tilgængelighed eller integritet.
  4. Sletning af dine data. Meta vil slette dine data omgående efter ophør af denne aftale, men du er indforstået med, at det slettede indhold kan forblive i backupkopier i en rimelig periode, mens sletningen pågår. Som det er angivet i afsnit 2.e, er du eneansvarlig for at oprette eventuelle backupper af dine data til dine egne formål.
  5. Ophørets ikrafttrædelse. Ved ophør af denne aftale: (a) du og dine brugere skal øjeblikkeligt stoppe med at bruge Workplace, (b) på den videregivende parts anmodning og i henhold til afsnit 9.d skal den modtagende part omgående returnere eller slette alle den videregivende parts fortrolige oplysninger, som denne måtte være i besiddelse af, (c) du betaler omgående eventuelle skyldige gebyrer, der er påløbet inden ophøret, til Meta, (d) hvis Meta opsiger denne aftale uden årsag i overensstemmelse med afsnit 9.b, tilbagebetaler Meta dig et forholdsmæssigt beløb af eventuelle forudbetalte gebyrer (hvor relevant), og (e) følgende afsnit forbliver i kraft efter aftalens ophør: 1.c (Begrænsninger), 2 (Dine data og forpligtelser) (andre end Metas licens til dine data i afsnit 2.a), 3.b (Lovmæssig videregivelse af data og anmodninger fra tredjepart), 4 (Betaling) til og med 13 (Definitioner). Hver parts udøvelse af noget retsmiddel, med undtagelse af hvad der måtte være angivet i nærværende aftale, inklusive ophør, er uden præjudice for andre retsmidler, der måtte være i henhold til nærværende aftale, ved lov eller på anden vis.
 10. Andre Meta-konti
  1. Personlige konti. Med henblik på at undgå enhver tvivl gør vi opmærksom på, at brugerkonti adskiller sig fra personlige Facebook-konti, som brugere kan oprette på Facebooks forbrugertjeneste ("Personlige Facebook-konti"). Personlige Facebook-konti er ikke underlagt nærværende aftale, men i stedet Metas vilkår for disse tjenester, der indgås mellem Meta og den relevante bruger.
  2. Workplace og annoncer. Vi viser ikke annoncer fra tredjepart til dine brugere på Workplace, og vi bruger ikke dine data til at levere eller målrette annoncer mod dine brugere eller til at personliggøre dine brugeres oplevelse på deres personlige Facebook-konti. Meta kan imidlertid godt komme med meddelelser i produktet eller informere systemadministratorer om funktioner, integrationer eller funktionalitet, som har relation til Workplace.
 11. Beta-funktioner
  1. Beta-tests. Meta kan til enhver tid stille beta-funktioner eller funktioner i tidlige udgivelser til rådighed (hver især benævnt en "beta-funktion") med det formål at teste og indhente feedback.
  2. Mulighed for fejl. Du anerkender, at ved at acceptere at bruge beta-funktionerne gælder følgende for sådanne beta-funktioner:
   1. de er i en testfase, forbliver under udvikling og kan indeholde fejl, herunder tekniske fejl, der kan forstyrre funktionaliteten; og
   2. de fungerer muligvis ikke efter hensigten eller så effektivt som andre funktioner.
  3. Ændringer af beta-funktioner. Meta kan (efter eget skøn) pålægge begrænsninger, suspendere, deaktivere, afslutte, fjerne, erstatte, ændre, opgradere, opdatere eller tilbagerulle enhver beta-funktion (eller en del af en beta-funktion) uden varsel til dig.
  4. Som de er og forefindes. UDOVER ALLE ANSVARSFRASKRIVELSERNE, DER ER ANGIVET I AFSNIT 7 (ANSVARSFRASKRIVELSE) OVENFOR, SOM AF HENSYN TIL TYDELIGHED OGSÅ ER GÆLDENDE FOR BETA-FUNKTIONER, LEVERES ALLE BETA-FUNKTIONER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR DIG, "SOM DE ER OG FOREFINDES". META HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL AT YDE TEKNISK SUPPORT I FORBINDELSE MED BETA-FUNKTIONER. META HAR INGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET FORPLIGTELSE OVER FOR DIG TIL AT GØRE NOGEN BETA-FUNKTION TILGÆNGELIG FOR DIG. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF EN BETA-FUNKTION SKER PÅ HELT EGET ANSVAR, OG I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE LOV TILLADER DET, HAR META INTET ANSVAR OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED NOGEN BETA-FUNKTION.
 12. Generelt
  1. Ændringer. Meta kan til enhver tid ændre vilkårene i denne aftale og de politikker, der henvises til i eller er indarbejdet i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, tillægget om databehandling (for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning), tillægget om datasikkerhed og politikken om acceptabel brug, ved at give dig besked via e-mail, via Workplace eller på anden rimelig måde (hver især benævnt en "ændring"). Ved at fortsætte med at bruge Workplace tredive (30) dage efter en meddelelse om en ændring anses du for at have givet samtykke til en sådan ændring.
  2. Gældende lov. Uden at det berører afsnit 12.p, er denne aftale og din og dine brugeres brug af Workplace samt ethvert krav, der måtte opstå mellem dig og os, underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i USA og delstaten Californien, hvor det er relevant, uden at lade deres principper om lovkonflikt træde i kraft. Ethvert krav eller søgsmål, der udspringer af eller relaterer sig til denne aftale eller Workplace, skal udelukkende rejses i USA. District Court for the Northern District of California eller en delstatslig domstol beliggende i San Mateo County, og hver part giver hermed samtykke til sådanne domstoles personlige jurisdiktion.
  3. Hele aftalen. Nærværende aftale er den fulde aftale mellem parterne, hvad angår din adgang til og brug af Workplace, og har forrang for eventuelle tidligere erklæringer eller aftaler angående Workplace. Overskrifterne er kun af praktiske årsager, og ord som "herunder" eller "inklusive" skal fortolkes som værende uden begrænsning. Alle webadresser, der er angivet i denne aftale, inkluderer eventuelle efterfølgende webadresser, der gælder for det samme emne. Denne aftale er skrevet på amerikansk engelsk, og versionen på amerikansk engelsk har forrang i tilfælde af konflikt med en oversat version.
  4. Frafald og forbeholdsklausul. Mangel på håndhævelse af en bestemmelse vil ikke blive anset som et frafald. Frafald skal underskrives af den part, der påstår at have frafaldet. Eventuelle vilkår eller betingelser, der er angivet i kundens købsordrer eller forretningsformularer, vil ikke ændre denne aftale og afvises hermed udtrykkeligt, og såfremt sådanne dokumenter findes vil de kun være til administrative formål. Hvis en bestemmelse i denne aftale i retten i en kompetent jurisdiktion kendes som uden retskraft, ugyldig eller på anden vis i strid med loven, vil en sådan bestemmelse blive fortolket bedst muligt i forhold til det tilsigtede mål, og alle resterende bestemmelser i aftalen vil forblive i kraft.
  5. Offentlig omtale. Alle pressemeddelelser eller marketingkampagner om parternes forhold kræver begge parters forudgående skriftlige godkendelse. Desuagtet det foregående: (a) i din egen virksomhed må du reklamere for eller promovere brugen af Workplace, så længe aftalen er gældende (f.eks. for at opfordre brugerne til at bruge Workplace), i overensstemmelse med Metas til enhver tid gældende retningslinjer for brug af brands, der leveres fra tid til anden, og (b) Meta må henvise til dit navn og din status som Workplace-kunde.
  6. Overdragelse. Ingen af parterne må overdrage denne aftale eller de rettigheder eller forpligtelser, der er medtaget i denne aftale, uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, med undtagelse af at Meta må overdrage denne aftale uden samtykke til enhver af Metas associerede selskaber eller i forbindelse med virksomhedsfusion, omorganisering, opkøb eller anden overførsel af alle eller en væsentlig del af Metas aktiver eller værdipapirer, der giver stemmeret. Med forbehold for det foregående vil denne aftale binde og komme til anvendelse til fordel for hver parts tilladte efterfølgere og modtagere. Overdragelser, som ikke er tilladt, er ugyldige og pålægger ikke Meta nogen forpligtelser.
  7. Uafhængig leverandør. Parterne er uafhængige leverandører. Der skabes ikke noget agentur, partnerskab, nogen joint venture eller ansættelse som følge af denne aftale, og ingen af parterne har myndighed til at binde den anden.
  8. Ingen begunstigede tredjeparter. Denne aftale begunstiger Meta og kunden, og der er ikke tilsigtet nogen begunstigede tredjeparter, herunder eventuelle brugere.
  9. Meddelelser. Hvis du opsiger denne aftale i overensstemmelse med afsnit 9.b, skal du underrette Meta, ved at din systemadministrator vælger at slette din Workplace-forekomst i produktet. Enhver anden meddelelse i henhold til denne aftale fra dig skal være skriftlig og skal sendes til Meta på følgende adresse (som relevant): i tilfælde af Meta Platforms Ireland Limited, til Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Irland, Attn: Legal, Workplace, og i tilfælde af Meta Platforms Inc., til 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025, USA, Attn: Legal, Workplace. Meta kan sende meddelelser til e-mailadressen på din konto. Meta kan også komme med meddelelser angående driften af Workplace eller andre virksomhedsrelaterede meddelelser via beskeder til systemadministratorer og brugere i Workplace eller tydelige opslag i Workplace.
  10. Underleverandører. Meta kan bruge underleverandører og give dem tilladelse til at udøve Metas rettigheder i henhold til nærværende aftale, men Meta forbliver ansvarlig for alle underleverandørers overholdelse af nærværende aftale.
  11. Force majeure. Ingen af parterne vil være ansvarlige over for den anden part for forsinkelser eller mangel på overholdelse af en forpligtelse i henhold til nærværende aftale (med undtagelse af mangel på betaling af gebyrer), hvis forsinkelsen eller manglen skyldes uforudsete hændelser, der sker, efter denne aftale er blevet underskrevet, og er uden for en sådan parts rimelige kontrol, f.eks. strejke, blokade, krig, terrorisme, optøjer, naturkatastrofe, svigt eller reduceret ydeevne af strøm, telekommunikation, datanetværk eller tjenester eller afslag af licens eller autorisation fra en offentlig myndighed.
  12. Websites fra tredjepart. Workplace kan indeholde links til websites fra tredjepart. Det udgør ikke vores godkendelse af et sådant website, og vi kan ikke holdes ansvarlige for handlinger, indhold, oplysninger eller data fra tredjepartswebsites, for handlinger eller links deri eller for ændringer eller opdateringer dertil. Websites fra tredjepart kan have deres egne vilkår og betingelser for anvendelse og egne politikker om beskyttelse af personoplysninger, der finder anvendelse for dig og dine brugere og din brug af sådanne websites fra tredjepart er ikke underlagt denne aftale.
  13. Eksportkontroller og handelssanktioner. Med sin brug af Workplace accepterer kunden at overholde alle eksport- og importlove og -bestemmelser i USA og andre gældende jurisdiktioner samt eventuelle gældende sanktioner eller handelsrestriktioner. Uden begrænsning af det foregående erklærer og garanterer kunden: (a) ikke at være optegnet på nogen af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter, (b) ikke at være underlagt nogen gældende økonomiske sanktioner eller handelsrestriktioner fra FN, USA eller EU eller andetsteds, og (c) ikke at føre forretning eller have brugere i et land, der er underlagt omfattende handelssanktioner fra USA.
  14. Betingelser for statslige enheders brug. Hvis du er en statslig enhed, erklærer du: (i) ikke at være begrænset af nogen gældende love, politikker eller principper, der afholder dig fra at acceptere og opfylde eller acceptere opfyldelse af nogen af denne aftales vilkår og betingelser; (ii) ingen gældende love, politikker eller principper bevirker, at nogen vilkår eller betingelser i denne aftale ikke kan håndhæves over for dig eller en relevant offentlig enhed, (iii) du er bemyndiget og har retsevne i henhold til gældende love, politikker og principper til at repræsentere og binde relevante offentlige enheder til nærværende aftale; og (iv) du indgår i denne aftale ud fra en upartisk beslutning vedrørende værdien af Workplace for dig og dine brugere, og at ingen upassende adfærd eller interessekonflikt har påvirket din beslutning om at indgå denne aftale. Du må ikke indgå denne aftale, hvis du ikke kan opfylde anmodningerne i nærværende afsnit 12.n. Hvis en statslig enhed indgår denne aftale i strid med nærværende afsnit 12.n, kan Meta vælge at bringe denne aftale til ophør.
  15. Forhandlere. Du kan vælge at opnå adgang til og bruge Workspace gennem en forhandler. I tilfælde af, at du opnår adgang til og bruger Workplace gennem en forhandler, er du eneansvarlig for: (i) alle relaterede rettigheder og forpligtelser i din gældende aftale med din forhandler, og (ii) enhver adgang, som forhandleren opnår til din Workplace-forekomst, dine data og enhver brugerkonto, som du måtte oprette for din forhandler, mellem dig og Meta. Hvis du derudover vælger at opnå adgang til og bruge Workplace gennem en forhandler, accepterer du, at forhandlerens kundevilkår har forrang for alle modstridende vilkår i denne aftale.
  16. Mindre australske virksomheder. Hvis du er en mindre australsk virksomhed, kan denne aftale være underlagt den australske forbrugerlov og dine rettigheder i henhold til den australske forbrugerlov. Hvis den australske forbrugerlov gælder for dig og din brug af Workplace, udgør de yderligere bestemmelser i tillægget for australske SMV'er en del af denne aftale og er inkorporeret heri via reference.
 13. Definitioner
  Medmindre andet er angivet, har termerne i denne aftale følgende betydninger:
  "Politik om acceptabel brug" betyder reglerne for brugen af Workplace, som kan findes på www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, og som til enhver tid kan ændres.
  "Associeret selskab" betyder en enhed, der direkte eller indirekte ejer eller styrer, ejes af eller styres af eller er under fælles ejerskab eller fælles styring med en part, hvor "styring" betyder magten til at lede en enheds administration eller forretning, og "ejerskab" betyder fordelagtigt ejerskab af 50 % (eller, hvis den gældende jurisdiktion ikke tillader hovedparten af ejerskabet, den maksimale andel, der er tilladt i henhold til en sådan lovgivning) eller mere af enhedens egenkapital, der giver stemmeret, eller tilsvarende post, der giver stemmeret. I forbindelse med denne definition er en statslig enhed ikke et associeret selskab tilhørende en anden statslig enhed, medmindre den styrer en sådan statslig enhed fuldt ud.
  "Aftale" betyder alle de vilkår og betingelser, der foreligger eller henvises til i nærværende tjenestevilkår for Workplace og deres tillæg, herunder (men ikke begrænset til) tillægget om databehandling, tillægget om datasikkerhed, politikken om acceptabel brug, Metas globale vilkår for databehandlere, forhandlerkundevilkårene, vilkårene for Workplace-platformen og tillægget om australske SMV'er (og eventuelle vilkår, der henvises til deri).
  "Tillæg for australske SMV'er" betyder vilkårene, som findes på https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, som de til enhver tid måtte blive opdateret.
  "Tillæg om databehandling" betyder det tillæg om databehandling, der er vedhæftet, og udgør en del af denne aftale, inklusive alle indeholdte vilkår.
  "Tillæg om datasikkerhed" betyder det tillæg om datasikkerhed, der er vedhæftet og udgør en del af denne aftale.
  "Statslig enhed" betyder ethvert land eller enhver jurisdiktion i verden, herunder uden begrænsning enhver delstatslig, lokal, kommunal, regional eller anden enhed eller politisk underafdeling af myndighederne, alle statslige organisationer, organer, selskaber eller andre etablerede enheder, der ejes eller styres af en sådan statslig enhed og enhver repræsentant eller agent for nogen af de foregående.
  "Love" betyder alle gældende lokale, delstatslige, føderale og internationale love, bestemmelser og konventioner, herunder, uden begrænsning, dem med relation til beskyttelse af personoplysninger og dataoverførsel, international kommunikation, eksport af tekniske eller personlige data og offentlig formidling.
  "Metas globale vilkår for databehandlere" betyder Metas globale vilkår for databehandlere, som findes på: https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  "Forhandler" betyder en tredjepartspartner, der har en gyldig aftale med Meta om at videresælge eller give adgang til Workplace.
  "Forhandlerens kundevilkår" henviser til de vilkår, der findes på https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, som til enhver tid kan blive opdateret og udgør en del af denne aftale, og som er de yderligere vilkår mellem partnerne, der gælder for dig, hvis du opnår adgang til og bruger Workplace gennem en forhandler.
  "Brugere" betyder enhver af dine eller dine associerede selskabers medarbejdere, leverandører eller andre personer, som du giver tilladelse til at bruge Workplace.
  "Workplace" betyder den Workplace-tjeneste, som vi gør tilgængelig for dig i henhold til nærværende aftale og eventuelle efterfølgende versioner heraf, inklusive eventuelle websites, apps, onlinetjenester, værktøjer, beta-funktioner og indhold, som vi kan levere til dig i henhold til denne aftale, og som til enhver tid kan ændres.
  "Workplace-underdatabehandlere" betyder de navngivne enheder, der er identificeret af Meta på https://www.workplace.com/subprocessors (eller en senere lokation), som de til enhver tid måtte blive opdateret.
  "Dine data" betyder (a) alle kontaktoplysninger eller netværksdata eller kontoregistreringsdata, som du eller dine brugere indsender til Workplace, (b) alt indhold eller alle data, som du eller dine brugere offentliggør, slår op, deler, importerer eller angiver på Workplace, (c) oplysninger, som vi indsamler, når du eller dine brugere kontakter os eller beder os om support angående Workplace, herunder oplysninger om hardware, software og andre oplysninger, der indsamles i forbindelse med supportsagen og (d) alle anvendelses- eller funktionsoplysninger (f.eks. ip-adresser, browser- og operativsystemtype samt enheds-id'er), uanset hvordan brugerne interagerer med Workplace.
  "Dine politikker" betyder alle dine gældende politikker for eller om medarbejdere, systemer, beskyttelse af personoplysninger, HR, regeloverholdelse eller andre.Tillæg om databehandling

 1. Databehandling. I det omfang Meta fungerer som databehandler af relevante personoplysninger, skal parterne overholde Metas globale vilkår for databehandlere, sådan som de er ændret i afsnit 2 (Ændringer af Metas globale vilkår for databehandlere) nedenfor. Metas globale vilkår for databehandlere udgør en del af nærværende tillæg om databehandling og er udtrykkeligt inkorporeret heri via henvisning. For at undgå tvivl er ændringerne i afsnit 2 (Ændringer af Metas globale vilkår for databehandlere) fortsat gældende uanset eventuelle fremtidige opdateringer af Metas globale vilkår for databehandlere. Udtryk, der bruges i nærværende tillæg om databehandling, som ikke er defineret på anden måde andetsteds i nærværende aftale, har de betydninger, de er tillagt i Metas globale vilkår for databehandlere.
 2. Ændringer af Metas globale vilkår for databehandlere. Uanset eventuelle modstridende oplysninger i Metas globale vilkår for databehandlere gælder det, at de pågældende vilkår, i forbindelse med Metas behandlingsaktiviteter i henhold til nærværende aftale, ændres som angivet nedenfor, og følgende ændringer erstatter eventuel modstridende ordlyd i Metas globale vilkår for databehandlere:
  1. Den Meta-enhed, som du indgår aftale med i henhold til nærværende aftale, skal være din databehandler for alle dine relevante personoplysninger.
  2. Afsnit 2.1.d i de generelle vilkår slettes og erstattes i sin helhed med følgende: "Virksomheden forstår og accepterer, at virksomheden til enhver tid kan slette og downloade sine relevante personoplysninger gennem de værktøjer, der leveres i Workplace i løbet af perioden, hvorefter Meta vil slette alle relevante personoplysninger som beskrevet i afsnit 9 i de gældende vilkår."
 3. Konflikter. Uanset eventuelle modstridende oplysninger i afsnit 1.3 (Konflikter) i de generelle vilkår i Metas globale vilkår for databehandlere gælder det, at i det omfang der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i Metas globale vilkår for databehandlere og nærværende aftale, har vilkårene i nærværende aftale forrang (medmindre sådanne vilkår er i modstrid med lovkrav – i dét tilfælde har sådanne lovkrav forrang).
 4. Beskrivelse af behandling. Under udførelse af sine aktiviteter som databehandler i henhold til nærværende aftale og i relation til eventuelle relevante personoplysninger i dine data bekræfter Meta at:
  1. varigheden, emnet, arten og formålet med behandlingen vil være som angivet nærværende aftale
  2. typen af behandlede personoplysninger skal inkludere dem, der er angivet i definitionen af "dine data"
  3. kategorierne af registrerede inkluderer dine repræsentanter, brugere og eventuelle andre individer, der er identificeret i eller kan identificeres via dine data
  4. dine forpligtelser og rettigheder som dataansvarlig i forhold til dine data er som angivet i nærværende aftale
  5. hyppigheden af dataoverførslerne er på kontinuerlig basis i aftalens varighed, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i aftalen.
 5. Underdatabehandlere. Du anerkender og accepterer, at Meta i forbindelse med leveringen af Workplace har indgået aftale med Workplace-underdatabehandlerne om at fungere som dets underdatabehandlere af relevante personoplysninger.

Tillæg om datasikkerhed

 1. Baggrund og formål
  Dette dokument beskriver de minimumsikkerhedskrav, der gælder for Metas levering af Workplace til dig.
 2. Administrationssystem for informationssikkerhed
  Meta har etableret og vil vedligeholde et administrationssystem for informationssikkerhed (ISMS), der er udviklet for at implementere branchens standardpraksis inden for informationssikkerhed i leveringen af Workplace. Metas ISMS er udviklet til at beskytte mod uautoriseret adgang, videregivelse, brug, tab eller ændring af dine data.
 3. Risikostyringsproces
  Informationssikkerhed og udstyr til behandling af information, herunder it-infrastruktur og fysiske faciliteter, vil være baseret på risikovurdering. Risikovurderingen af Workplace sker regelmæssigt.
 4. Organisation af informationssikkerhed
  Meta har udpeget en sikkerhedschef, som har det overordnede ansvar for sikkerheden i organisationen. Meta har udpeget personale, der er ansvarligt for tilsynet med sikkerheden på din Workplace-forekomst.
 5. Fysisk og miljømæssig sikkerhed
  Metas sikkerhedsforanstaltninger vil inkludere kontroller, som er udviklet til at give rimelig sikkerhed for, at adgang til de fysiske behandlingsfaciliteter er begrænset til autoriserede personer, og at der fastsættes miljømæssige kontroller til at registrere, forhindre og kontrollere ødelæggelse på grund af miljømæssig ulykke. Kontrollerne inkluderer:
  Kontrollerne inkluderer:
  • registrering og revision af alle medarbejdere og leverandørers fysiske adgang til databehandlingsfaciliteterne.
  • kameraovervågningssystemer på vigtige indgangssteder til databehandlingsfaciliteterne.
  • systemer, som overvåger og kontrollerer temperatur og luftfugtighed for computerudstyret.
  • strømforsyning og reservegeneratorer.
  Meta vil implementere branchens standardprocedurer for sikker sletning og bortskaffelse af data på elektroniske medier i henhold til aftalen.
 6. Adskillelse
  Meta vil etablere tekniske mekanismer, der er udviklet til at sikre, at dine data adskilles logisk fra andre kunders data, og at dine data kun er tilgængelige for autoriserede brugere.
 7. Personale
  1. Oplæring
   Meta vil sikre, at alle medarbejdere med adgang til dine data gennemgår en oplæring i sikkerhed.
  2. Screening og baggrundstjek
   Meta skal:
   • have en proces til verificering af identiteten på det personale, der arbejder med din Workplace-forekomst
   • have en proces til baggrundstjek på det personale, der arbejder med din Workplace-forekomst i overensstemmelse med Metas regler
   Meta vil give personlige id-kort med billede og navn til alt personale, der arbejder med din Workplace-forekomst. Id-kortene vil være påkrævede for adgang til alle Meta-faciliteter.
  3. Personnel Security Breach
   Meta vil iværksætte sanktioner for Meta-medarbejderes uautoriserede eller uacceptable adgang til dine data, herunder straf op til og inklusive ansættelsesophør.
 8. Sikkerhedstests
  Meta vil udføre regelmæssige sikkerhedstests og tests af sikkerhedsrisici for at vurdere, om de vigtigste kontroller er implementeret korrekt og stadig er effektive.
 9. Adgangskontrol
  1. Administration af brugeradgangskode
   Meta vil etablere en proces til administration af brugeradgangskoder, der vil være udviklet for at sikre, at adgangskoder er personlige, ikke kan tilgås af uautoriserede personer, og som minimum inkluderer:
   • levering af adgangskode, inklusive verificering af brugerens identitet forud for en ny adgangskode, en erstatningsadgangskode eller en midlertidig adgangskode.
   • kryptering af alle adgangskoder, når de lagres i computersystemer eller overføres via netværket.
   • ændring af alle standardadgangskoder fra leverandører.
   • stærke adgangskoder i forhold til den tilsigtede brug.
   • brugerkendskab.
  2. Administration af brugeradgang
   Meta vil implementere en proces til ændring og/eller tilbagekaldelse af adgangsrettigheder og bruger-id'er uden grundet ophold. Meta vil have procedurer til rapportering og inddragelse af kompromitterede adgangsoplysninger (adgangskoder, tokens etc.) døgnet rundt. Meta vil implementere relevante sikkerhedslogs, inklusive bruger-id og tidsstempel. Tiden skal være synkroniseret med NTP.
   Følgende minimumhændelser skal registreres:
   • godkendelsesændringer
   • mislykkede og gennemførte godkendelser og adgangsforsøg
   • læse- og skrivehandlinger.
 10. Kommunikationssikkerhed
  1. Netværkssikkerhed
   Meta vil anvende teknologi, der er i overensstemmelse med branchestandarderne for netværksadskillelse.
   Ekstern netværksadgang vil kræve krypteret kommunikation via sikre protokoller og brug af flertrinsgodkendelse.
  2. Beskyttelse af data under overførsel
   Meta vil håndhæve brugen af relevante protokoller, der er udviklet til at beskytte fortroligheden af data under overførsel via offentlige netværk.
 11. Driftssikkerhed
  Meta vil iværksætte og vedligeholde et program til håndtering af sikkerhedsrisici for Workplace, som inkluderer en definition af roller og ansvarsområder, dedikeret overvågning af ejerskabet af sikkerhedsrisici, vurdering af sikkerhedsrisici og implementering af rettelser.
 12. Håndtering af sikkerhedsbrister
  Meta vil etablere og vedligeholde en handlingsplan for sikkerhedsbrister, der overvåger, registrerer og håndterer mulige sikkerhedsbrister, der kan påvirke din Workplace-forekomst. Handlingsplanen for sikkerhedsbrister skal som minimum inkludere en definition af roller og ansvarsområder, kommunikation og post mortem-gennemgange, herunder årsagsanalyse og afhjælpningsplaner.
  Meta vil overvåge eventuelle sikkerhedshændelser og ondsindet aktivitet på Workplace. Overvågningsprocessen og registreringsteknikkerne vil være designet til at muliggøre registrering af sikkerhedshændelser, der påvirker din Workplace-brug i henhold til relevante trusler og løbende trusselefterretninger.
 13. Forretningskontinuitet
  Meta vil vedligeholde en plan for forretningskontinuitet i forbindelse med nødsituationer eller andre kritiske situationer, der kan skade din forekomst af Workplace. Meta vil formelt gennemgå planen for forretningskontinuitet mindst én gang om året.
Ikrafttrædelsesdato: 1. marts 2024